ข้อดีของการรู้ว่าตั้งครรภ์กี่สัปดาห์แล้ว


            ข้อดีการรู้ว่าเราตั้งครรภ์มากี่สัปดา์แล้ว จะเป็นการง่ายต่อการตัดสินใจว่าเราเลือกจะเอาเด็กไว้หรือเราจะยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีกระบวนการต่างๆเช่นทำแท้งที่โรงพยาบาลหรือใช้ยาทำแท้งเองที่บ้าน

ถ้าเราเลือกที่จะทำแท้งเอง เนื่องจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ การทราบอายุครรภ์จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะต้องทำแท้งด้วยวิธีการใด เช่น ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ หรือการใช้ยายุติ  การจะยุติด้วยยาต้องรับการบริการจากแพทย์และพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการเอง ทั้งนี้ระยะเวลาจะสัมพันธ์กับอายุครรภ์ของผู้รับบริการที่สำคัญคือโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพก็ลดลงตามขนาดของอายุครรภ์ คืออายุครรภ์น้อย ความเสี่ยงก็น้อย ใช้เวลาไม่มาก ค่าใช้จ่ายน้อย หากอายุครรภ์มาก การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสมโดยแพทย์แม้จะมีความปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และสุขภาพกายของผู้รับบริการด้วย

ดังนั้นเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์แล้วเราควรหาจำนวนอายุครรภ์โดยเร็ว โดยคำนวณจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด จะรู้อายุครรภ์ว่ากี่สัปดาห์ หรือไปอัลตราซาวน์ เพื่อทราบอายุครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้เลย หากจะตั้งครรภ์ต่อก็วางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและครรภ์ หากต้องตัดสินใจยุติก็วางแผนในการจัดการตามเงื่อนไขของตนเองต่อไป